سوگندنامه مهندسی

من با آگاهي كامل از نقش و تأثير مهندسي در سازندگي و توسعه پايدار جهان، رفاه و آسايش انسان، حفظ جهان هستي از آلودگي هاي زيست محيطي و تأمين شادي پايدار و دراز مدت خود و ديگران، اينك كه به عنوان مهندس خدمت خود را آغاز مي كنم به پروردگار جهان سوگند ياد مي كنم كه :

  • همواره در سراسر زندگي شغلي، حرفه اي و اجتماعي خود بدين سوگند وفادار باشم.
  • به انسان، به عنوان يك موجود صاحب خرد و شگفت انگيزترين پديده ي آفرينش بينديشم و به هيچ اقدامي كه به انسان و انسانيت آسيب رساند، مبادرت نورزم.
  • دانش مهندسي و تجربه حرفه اي خود را كه ميراث مشترك بشري است، مغتنم دانم و كوشش نمايم تا آن را به روز نگه داشته و در حد توان خود به گنجينه دانش و تجربه هاي سودمند بشري بيفزايم.
  • در حد توان به دانشگاه كه مربي علمي و فني من است و به كساني كه پس از من در اين مكان مقدس پرورش خواهند يافت، خدمت كنم.
  • سرمايه هاي هستي، چون ماده، انرژي، محيط زيست و نيروي كار را سرماي ههاي تمام بشر بدانم و در حفظ و كاربرد درست و بهسازي آنها كوشش نمايم.
  • صديق و واقع بين باشم و همكاران خود را به رعايت اصول اخلاق مهندسي و وجدان حرفه اي تشويق كنم.
  • در تمام كوشش هاي مهندسي خود استانداردها را مراعات و تنها در حيطه دانش و توانايي خودم كار قبول كنم و تنها مداركي را امضا كنم كه به آنها احاطه فني كامل دارم. در مواردي كه منع قانوني و حق مالكيت اختصاصي وجود ندارد، دانش خود را آزادانه و به صورت رايگان منتشر كنم و در اختيار ديگران قرار دهم.
  • در اداي وظايف حرفه اي محول شده، متعهد، مسؤليت پذير، مشاركت پذير و رازدار باشم.
  • محيطي پر از محبت، صفا، عشق و علاقه به خدمتگذاري ب يريا به مردم و ميهنم را به وجود آورم و همكاران خود را بدون توجه به مليت، نژاد، مذهب، جنسيت، سن و عقيده دوست بدارم و ارزشهاي انساني را در خود پرورش دهم.
  • در تمام كوشش هاي مهندسي خود پذيراي نقد و اظهار نظر صادقانه همكاران باشم و از لطمه زدن به حيثيت، شهرت، دارايي يا اشتغال ديگران پرهيز كرده و از اقدامات بدخواهانه خودداري نمايم.

برگرفته ازسايت:

www.aimag.blogfa.com